PLAN ZAJĘĆ
W ARTYSTYCZNYM CENTRUM MALUCHA RAMADKA 

KREATYWNE SKRZATY 
(zajęcia od 8.00 –12.00) 

8:00–8:30 
schodzenie się dzieci; zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy stolikach;

8:30-9:30 
zabawy edukacyjne; praca z grupą dzieci; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne i twórcze o charakterze edukacyjno-poznawczym;

9:30–10:00
 
śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków (dzieci wspólnie spożywają posiłek przyniesiony z domu);

10:00-11:40
 
zajęcia artystyczno-integracyjne (taniec, muzyka, teatr, plastyka, gry, zabawy itp.); działania
inicjowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze artystycznej na podstawie programu autorskiego z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci; inspirowanie dziecka do podejmowania aktywności twórczej; praca nad spektaklem; spacery i wycieczki;

11:40-12:00
relaksacja przy muzyce połączone z słuchaniem słuchowisk słowno-muzycznych; zapoznawanie dzieci z muzyką klasyczną; czytanie bajek

TWÓRCZE BRZDĄCE 
(godz. dodatkowe 12:00-14:00)

Zajęcia w pakiecie godzin dodatkowych obejmują dwa zakresy godzinowe:

1. Zajęcia dodatkowe w pracowniach artystycznych od 12.00 –13.00
Służą wzbogacaniu umiejętności dziecka i poszerzaniu jego zainteresowań w danej dziedzinie.

* PLASTUSIE (poniedziałki) Zajęcia plastyczne prowadzone w pracowni odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, zaspokajają potrzebę przeżywania, rozbudzają motywację do działania, uczą manipulowania przedmiotami. Działalność plastyczna stwarza szerokie pole dla ekspresji własnej i samorealizacji możliwości twórczych, rozwijają samodzielność. Zajęcia prowadzone w oparciu o różnorodne metody i techniki plastyczne.

* KOLOROWE NUTKI (wtorki) Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające w pracowni mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca, gry na instrumentach. Oparte są na wspólnym muzykowaniu, nauce piosenek, śpiewie, zajęciach z rytmiki.

* TANECZNE BUCIKI (środy) Zajęcia w tej pracowni mają na celu zintegrowanie dzieci w grupie przez zabawy taneczne i kreatywne sprzyjają twórczości i rozwijaniu pamięci ruchowej, dzięki czemu dziecko może coraz lepiej poruszać się w przestrzeni. Rozwija poczucie świadomości swojego ciała i poprawiają się jego relacje z otoczeniem, stanowiące bazę dla komunikacji i poczucia wewnętrznej równowagi. Zajęcia wyrabiają też nawyk prawidłowej postawy. Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach dziecko kształtuje osobowość i wrażliwość na sztukę , równocześnie uczy wyrażać emocje poprzez ruch
i przełamuje swoją nieśmiałość w kontaktach z rówieśnikami.

* BOSO PRZEZ ŚWIAT (czwartki) W tej pracowni rozbudzana jest naturalna ciekawość dotycząca tego, co otacza dziecko. Zajęcia te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju. Zdobycie umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka. W zabawie badawczej pełne zadowolenie daje możliwość działania prowadzącego do odkrycia nieznanego, przyjemnością jest sam proces odkrywania. W pracowni badawczo-eksperymentalnej dziecko dostrzega coś, czego wcześniej nie widziało, szuka przyczyn dostrzeżonych zjawisk i odpowiedzi na pytania.

* ZACZAROWANA SCENA (piątki) Pracownia teatralna to przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Teatr jest dla dzieci przestrzenią magiczną, w której wszystko może się zdarzyć a mały aktor ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje, są również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.

2. Gry i zabawy swobodne, relaksacja od 13.00 – 14.00
Kreator stron www - szybka strona internetowa